Jedlanka , Lubelskie

Obiekt | 13 000 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 13 000 000 zł
 • Miasto: Jedlanka
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubelskie
 • Cena za m2: 13 000 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 500 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 36091X84525125
 • Termin wpłaty wadium: 2019-09-05 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości w upadłości sprzeda trybie wyboru najkorzystniejszej oferty opisaną w Księdze Wieczystej nr. KW LU1U/00048921/9, nieruchomość, stanowiącą prawo własności czterech działek gruntowych (2235/10; 2235/12; 2235/13; 2235/14) o łącznej powierzchni 7,5011 ha, zabudowanych budowlami oraz budynkami o przeznaczeniu produkcyjno - przemysłowym oraz biurowo mieszkalnym, położonych w miejscowości Jedlanka, gmina Stoczek Łukowski, powiat łukowski woj. lubelskie. Przedmiot sprzedaży jest szczegółowo opisany w wycenie, sporządzonej przez Biegłego Sądu Okręgowego rzeczoznawcę majątkowego Barbarę Budzyńską - Korulczyk tj. opisie i oszacowaniu z dnia 8 lutego 2018r. Minimalna cena ofertowa nieruchomości wynosi 13 000 000,00 zł (trzynaście milionów złotych) i nie zawiera podatku od towarów i usług.
Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Przedmiotem sprzedaży w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty jest opisane w Księdze Wieczystej nr. KW LU1U/00048921/9, prawo własności czterech działek gruntowych (2235/10; 2235/12; 2235/13; 2235/14) o łącznej powierzchni 7,5011 ha, zabudowanych budowlami oraz budynkami o przeznaczeniu produkcyjno - przemysłowym oraz biurowo mieszkalnym, położonych w miejscowości Jedlanka, gmina Stoczek Łukowski, powiat łukowski woj. lubelskie. Przedmiot sprzedaży jest szczegółowo opisany w wycenie, sporządzonej przez Biegłego Sądu Okręgowego rzeczoznawcę majątkowego Barbarę Budzyńską - Korulczyk tj. opisie i oszacowaniu z dnia 8 lutego 2018r. Minimalna cena ofertowa nieruchomości wynosi 13 000 000,00 zł (trzynaście milionów złotych) i nie zawiera podatku od towarów i usług.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie jej w formie pisemnej w terminie do godziny 16:00 do dnia 3 września 2019 r. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej w sposób następujący: syndyk masy upadłości Jerzy Sławek ul. Pogodna 36/11; 20-337 Lublin; z dopiskiem "Sygn. akt XVIII GUp 120/19 - oferta na zakup nieruchomości AMIS - nie otwierać!". Warunkiem rozpatrzenia oferty jest również uiszczenie wadium w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Wadium winno być uiszczone najpóźniej w dniu 3 września 2019r, na następujący rachunek: AMIS sp. z o.o. w upadłości, prowadzony przez ALIOR BANK S.A. pod numerem 33-2490-0005-0000-4530-1956-2157, a dowód wpłaty wadium winien być załączony do oferty. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 września 2019r., podczas posiedzenia Rady Wierzycieli o godz. 11:00 w siedzibie Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 38, 96-230 Biała Rawska na które to posiedzenie zaprasza się zainteresowanych oferentów. Opis i oszacowanie nieruchomości jest dostępne w biurze syndyka u. Pogodna 36/11 w Lublinie (tel. 81 479 45 53), od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 16.00 oraz na stronie internetowej syndyka gdzie znajduje się również regulamin konkursu ofert. Dodatkowe informacje nr. tel. 600 418 844, 81 479 45 53; 22 1010225;

Image things

Hrubieszów , Lubelskie

1 430 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 1 430 000 zł
 • 1 430 000 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

8 500 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 8 500 000 zł
 • 8 500 000 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

195 359 zł | 2 pokoje | 46,00 m2 | 3 piętro

 • cena: 195 359 zł
 • 4 247 za m2