Motycz , Lubelskie

Dom | 676 627 zł | 199,55 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Mariusz Ćwikła Kancelaria Komornicza nr III w Lublinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 lipca 2019 r., o godzinie 14:30 w gmachu Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie (adres: 20-607 Lublin, ul.K. Wallenroda 4d) w sali rozpraw nr XXI odbędzie się pierwsza licytacja:
- nieruchomości gruntowej dłużnika położonej w miejscowości Motycz gm. Konopnica w postaci działki nr 995/5 dla której X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LU1I/00185014/9.
Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 995/5 o powierzchni 0,6800 ha. Działka zabudowana jest jednorodzinnym murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonym oraz budynkiem gospodarczym murowanym z przylegającą wiatą. Budowa budynków nie została zakończona i obiekty nie są zgłoszone do użytkowania. Budowa jest prowadzona na podstawie pozwolenia na budowę z 21 kwietnia 2006 roku. Z projektu budowlanego wynika, że projektowany budynek mieszkalny jest w połowie podpiwniczony a powierzchnia piwnicy wynosi 45,62 m2. Z przeprowadzonych oględzin wynika, że budynek jest całkowicie podpiwniczony co jest niezgodne z projektem budowlanym i powierzchnia piwnicy wynosi 80 m2. Budynek jest ocieplony i otynkowany. Dach dwuspadowy drewniany kryty dachówką. Na poddaszu budynek nie jest wykończony. Powierzchnia zabudowy wg kartoteki budynków 129 m2, powierzchnia użytkowa wg projektu budowlanego 199,55 m2, kubatura 854,44 m2. Budynek gospodarczy jest parterowy ze strychem, nie podpiwniczony, nieotynkowany, wybudowany z bloczków silikatowych. Dach dwuspadowy kryty blachą falistą, okna drewniane. W budynku znajdują się trzy pomieszczenia, dwa z nich wykorzystywane są jako garaże, w jednym znajduje się kanał naprawczy. Do budynku przylega wiata drewniana. Powierzchnia zabudowy wg kartoteki budynków 167 m2, wg projektu budowlanego 142,7 m2. Budynek wyposażony w instalację elektryczną. Działka nr 995/5 ma kształt przypominający trapez, szerokość ok. 38 m, z dwóch stron krótszymi bokami przylega do dróg asfaltowych. Działka jest ogrodzona siatką, wjazd bramami metalowymi z dwóch stron. Przy ogrodzeniu żywopłot z żywotników, świerków, sosen i modrzewi. Na działce znajdują się drzewa i krzewy ozdobne, nasadzenia malin i porzeczki, utwardzenie z płyt betonowych, asfaltu i kostki, skalniak z oczkiem wodnym. Na działce znajduje się szambo i komórki drewniane z kojcem dla psa.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie wszczął z urzędu postępowanie administracyjne tzw. naprawcze w trybie art. 50 i 51 ustawy Prawo budowlane w stosunku do tej nieruchomości z uwagi na realizację obiektów budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę.
Suma oszacowania wynosi 902.169zł; zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 676.626,75zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90.216,90zł (wadium winno być wpłacone w całości przez każdego licytanta).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BNP Paribas Bank Polska SA 40 20300045 1110 0000 0276 4370. Rękojmia winna być uiszczona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (art. 962 §1 kpc) tj. wpływ środków na rachunku kancelarii winien nastąpić w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie VIII Wydział Cywilny do numeru sprawy sądowej VIII Co 2493/19 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Lublin , Lubelskie

4 826 928 zł | 1,00 m2

  • cena: 4 826 928 zł
  • 4 826 928 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

164 625 zł | 2 pokoje | 395 800,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 164 625 zł
  • 0 za m2
Image things

Lubartów , Lubelskie

80 231 zł | 2 pokoje | 48,82 m2 | Parter

  • cena: 80 231 zł
  • 1 643 za m2