Osobnica , Podkarpackie

Dom | 46 950 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Jaśle


Krzysztof Dolny


Kancelaria Komornicza, Kochanowskiego 5, Jasło, 38-200 Jasło


tel. 13 448 36 80 / fax. 13 448 36 82


Sygnatura: Km 1225/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Krzysztof Dolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle z siedzibą przy Armii Krajowej 3, 38-200 Jasło, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Osobnica 432,gmina Jasło, 38-241 Osobnica, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1J/00030542/2.


Suma oszacowania wynosi 62 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 950,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 260,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas S.A. 02 1600 1462 1816 5081 1000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Jaśle mieszczącym się pod adresem: Armii Krajowej 3, Jaslo, 38-200 Jasło.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Krzysztof DolnyImage things

Iwierzyce , Podkarpackie

108 777 zł | 1 419,34 m2

  • cena: 108 777 zł
  • 77 za m2
Image things

Czarna , Podkarpackie

287 438 zł | 1,00 m2

  • cena: 287 438 zł
  • 287 438 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

1 300 000 zł | 562,96 m2

  • cena: 1 300 000 zł
  • 2 309 za m2