Łódź , Górna

Mieszkanie | 137 475 zł | 2 pokoje | 45,27 m2 | 4 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi


Bartłomiej Górczyński


Kancelaria Komornicza, Piotrkowska 276, Łódź, 90-361 Łódź


tel. 42 682 30 77 / fax.


Sygnatura: km 1770/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Bartłomiej Górczyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2019 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi , Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź, pokój IV, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Gojawiczyńskiej 7/9, 93-249 Łódź, dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00166532/3.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o pow. użytkowej 45,27 m2 położony na IV piętrze budynku, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i balkonu. Szczegółowy opislokalu znajduje się w operacie szacunkowym załączonym do akt sprawy. Komornik zawiadamia, że z akt postępowania wynika, iż osoba wskazana w dziale III KW jako dożywotnik zmarła w 2016r.


Suma oszacowania wynosi 183 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 475,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BANK ŚLĄSKI 83 10501461 1000 0023 5626 0352.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Bartłomiej GórczyńskiImage things

Łódź , Bałuty

8 700 000 zł | 1 101,00 m2

  • cena: 8 700 000 zł
  • 7 902 za m2
Image things

Łódź , Bałuty

140 250 zł | 2 pokoje | 42,42 m2 | Parter

  • cena: 140 250 zł
  • 3 306 za m2
Image things

Łódź , Śródmieście

1 900 000 zł | 520,00 m2

  • cena: 1 900 000 zł
  • 3 654 za m2