Turek, wielkopolskie

45 317 zł | Garaż | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 45 317 zł
 • Miasto: Turek
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 45 317 zł
 • Ulica: Armii Krajowej
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Numer oferty: 358519X839651501
 • Termin wpłaty wadium: 08-07-2024 - Co to znaczy?

Opis

BURMISTRZ MIASTA TURKU podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 lipca 2024 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Turku przy ulicy Kaliskiej 59 (II piętro - sala konferencyjna im. Solidarności) odbędzie się PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, oznaczonej w obrębie "B" ewidencji gruntów miasta Turku numerem geodezyjnym 341/97 o pow. 0,0019 ha, położonej w Turku przy ul. Armii Krajowej.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Osiedle Górnicze”, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/423/06 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 czerwca 2006 r., nieruchomość powyższa znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 15U – zabudowa mieszkaniowa z usługami.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 45 317,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych) brutto.

Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie do 8 lipca 2024 r. w kasie Urzędu (pokój 22) lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Turku nr 68 1090 1229 0000 0000 2201 3982 przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłaty wadium uważa się datę uznania ww. rachunku bankowego. Na dowodzie wpłaty wadium należy podać numer geodezyjny nieruchomości.

Image things

Turek, wielkopolskie

79 248 zł | Działka | 0.3985 ha.

 • cena: 79 248 zł
Image things

Turek, wielkopolskie

80 000 zł | Działka | 0.1666 ha.

 • cena: 80 000 zł
Image things

Turek, wielkopolskie

85 000 zł | Działka | 0.1657 ha.

 • cena: 85 000 zł