Krosno , Podkarpackie

Obiekt | 370 900 zł | 271,28 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 370 900 zł
 • Miasto: Krosno
 • Powierzchnia: 271,28 m2
 • Województwo: Podkarpackie
 • Cena za m2: 1 367 zł
 • Ulica: Franciszkańska 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 37 090 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 35847X83953677
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-25 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Krosna i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Krośnie
ogłaszają I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Krosno w udziale wynoszącym 867/1000 części i Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Krośnie w udziel wynoszącym 133/1000 części, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny Śródmieście jako działka numer 2155 o pow. 267 m”, położona w Krośnie przy ul. Franciszkańskiej 3, objętej KW 98212.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego ,,Stare Miasto I" położona jest w 13 kwartale, w kompleksie terenów oznaczonych symbolem 6.U/MW-13- tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej. Wykorzystanie zgodnie z planem
Nieruchomość zabudowana śródmiejską kamienicą dwukondygnacyjną, w większości podpiwniczoną, z nieużytkowym poddaszem, zlokalizowaną w ścisłym centrum miasta, o łącznej powierzchni użytkowej 271,28 m2. Na udział Gminy Krosno wynoszący 867/1000 części w prawie własności składa się wyodrębniony lokal nr 3 o pow. użytkowej 62,01 m2 objęty księgą wieczystą nr KS1K/ 00098213/2 wraz z udziałem w udziałem w działce 290/1000 części i udział 577/1000 części w działce i w budynku obejmujący cztery niewydzielone lokale mieszkalne. Udział Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z O.. wynoszący 133/1000 części obejmuje lokal użytkowy nr 1 o pow. użytkowej 41,50 m2 i udział w działce., Ze sporządzonej ekspertyzy technicznej i geotechnicznej wynika, iż konieczne jest przeprowadzenie prac związanych m.in. Ze wzmocnieniem fundament ow, wykonaniem nowych izolacji i wieńca w poziomie I piętra.
Cena wywoławcza nieruchomości 370.900,00 zł
w tym;
cena udziału Gminy Krosno 300.000,00 zł (budynek 258.000,00 zł, grunt 42.000,00 zł) cena udziału TBS-u 70.900,00 zł
(budynek 60.900,00 zł, grunt 10.000,00 zł) Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Przetarg na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości odbędzie się 30 lipca 2019 r. w sali nr 330 Urzędu Miasta w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a o godz. 10"
Wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. w kwocie 37.090,00 zł ( trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt złotych) należy dokonać na konto Urzędu Miasta Krosna ulokowane w Banku Pekao S.A. nr konta 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 w terminie do dnia 25 lipca 2019 r.
Oferenci przystępujący do przetargu winni okazać się dokumentem tożsamości.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży gruntu z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. Z 2017 r., poz.2278 z późn.zm.).
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Prezydent Miasta Krosna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w Krośnie, ul. Lwowska 28a , pokój nr 117 tel. (13) 47-43-117.

Image things

Krosno , Podkarpackie

74 800 zł | 2 pokoje | 44,58 m2 | 4 piętro

 • cena: 74 800 zł
 • 1 678 za m2
Image things

Krosno , Wielkopolskie

188 400 zł | 2 pokoje | 58,90 m2 | 2 piętro

 • cena: 188 400 zł
 • 3 199 za m2
Image things

Krosno , Podkarpackie

108 075 zł | 53,80 m2 | 3 piętro

 • cena: 108 075 zł
 • 2 009 za m2