Kazimierza Wielka , Świętokrzyskie

Dom | 182 612 zł | 158,33 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Kancelaria Komornicza nr IV w Kazimierzy Wielkiej Leszek Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-08-2019 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Busku Zdroju z/s w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 3 ,28-500 Kazimierza Wielka odbędzie się pierwsza licytacja:nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej pod adresem: Lekszyce , 28-500 Kazimierza Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1I/00011706/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Lekszyce, gmina Kazimierza Wielka, powiat kazimierski, jednostka ewidencyjna : 260303_5 Kazimierza Wielka - obszar wiejski, obręb : 0022 Lekszyce, w części stanowiącej działkę nr 69 (powierzchnia 2,9300 ha) - częściowo zabudowaną budynkiem mieszkalnym (powierzchnia użytkowa 158,33 m2) i towarzyszącymi mu budynkami gospodarczymi, częściowo rolna.
Suma oszacowania wynosi 243 483,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 182 612,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 348,30 zł.

Nieruchomości powyższe można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. w Busku-Zdroju 71 1020 2645 0000 5402 0003 8448.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Do licytacji nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 0,3000 ha zostaną dopuszczeni licytanci spełniający warunki ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  • cena: 132 370 zł
  • 2 063 za m2