Kazimierza Wielka , Świętokrzyskie

Dom | 102 169 zł | 85,31 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju Leszek Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-08-2019 o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej, Kościuszki 3, 28-500 Kazimierza Wielka, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Gabułtów 96, 28-500 Kazimierza Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1I/00028067/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi zlokalizowana w miejscowości Gabułtów, gmina Kazimierza Wielka, powiat kazimierski, jednostka ewidencyjna: 260303_5 Kazimierza Wielka - obszar wiejski, obręb: 0010 Gabułtów, o numerze działki 232 o powierzchni 0,31 ha, powierzchnia budynku mieszkalnego 85,31 m2, objęta księgą wieczystą o nr KI1I/00028067/3, prowadzoną w VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku Zdroju z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej;

Suma oszacowania wynosi 153 253,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 102 168,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 325,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. w Busku-Zdroju 71 1020 2645 0000 5402 0003 8448.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  • cena: 132 370 zł
  • 2 063 za m2