Trzebiatów , Zachodniopomorskie

Obiekt | 160 000 zł | 82,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

PRZETARG
Burmistrz Trzebiatowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana budynkiem
o powierzchni zabudowy 82 m2 powierzchnia użytkowa budynku 161,8 m2
położona przy ul. Kopernika 7 w Trzebiatowie działka nr 121/4, o pow. 208 m2, obręb ewidencyjny Trzebiatów – 5 CENA WYWOŁAWCZA – 160.000,00 zł w tym:
WADIUM – 30.000,00 zł
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 02 SIERPNIA 2019 r. O GODZ. 11.00
W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W TRZEBIATOWIE, RYNEK 1
UWAGA!
» W przetargu może brać udział każdy kto do dnia 29 lipca 2019 roku wpłaci w pieniądzu w/w wadium
na konto Urzędu Miejskiego w Trzebiatowie Nr 63 8566 1026 0311 1100 2002 0006 w Bałtyckim Banku Spółdzielczym Oddział w Szczecinku POK w Trzebiatowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływu środków pieniężnych na w/w konto urzędu. » Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu
wpłaty wadium na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. > O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia
przetargu. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. W przypadku uchylania się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia aktu
notarialnego w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego. > Osobie, która nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto, w terminie
3 dni od dnia przetargu. » Minimalne postąpienie wynosi 2.000,00 zł, > Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze
wieczystej ponosi Nabywca.
► Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem. Nabywca przejmuje
nieruchomość w stanie istniejącym. » Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania nieruchomości oraz ewentualną przebudowę
istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci.
► W/w nieruchomości nie są obciążone i prowadzona jest dla nich księga wieczysta KW SZIG/00014919/7
w/w nieruchomość wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków oraz znajduje się na terenie Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków, a co za tym idzie przy pracach wymagających pozwolenia na budowę
niezbędne będzie uzyskanie zgody konserwatora zabytków. > Na sprzedaż w/w nieruchomości w dniu 28 luty 2019 r. Rada Miejska w Trzebiatowie podjęła uchwałę
nr V/26/19 » Ogłoszenie wywieszono na tablicy informacyjnej w tut. urzędzie oraz opublikowano na stronach
internetowych urzędu (www.trzebiatow.pl oraz www.bip.trzebiatow.pl). Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w tut. Urzędzie, pok. Nr 8-9 i 12, tel. 91 38 72 275; e-mail: [email protected]
Trzebiatów, 21.06.2019 r.
BURMISTRZ TRZEBATOWA Józefi Domański

Image things

Trzebiatów , Zachodniopomorskie

90 000 zł | 3 pokoje | 54,92 m2

  • cena: 90 000 zł
  • 1 639 za m2