Las Lesznowolski, mazowieckie

30 000 zł | Działka | 0.3635 ha.

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

E-Licytacja - Licytacja odbywa się w trybie online.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 30 000 zł
 • Miasto: Las Lesznowolski
 • Powierzchnia: 0.3635 ha
 • Województwo: mazowieckie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 140605_5.0021.31/12,
 • Cena za m2: 8 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 4 000 zł
 • Numer oferty: 356785X835590473
 • Termin wpłaty wadium: 28-06-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie przepisu art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 03/07/2024 godz.10:00 do dnia 10/07/2024 godz.10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl odbędzie się pierwsza licytacja (w formie elektronicznej) udziału 3/12 należącego do dłużnika: i we współwłasności nieruchomości położonej: 05-600 Grójec, Las Lesznowolski, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X (działka nr 31/12 o pow. 0,3635 ha). Działka numer 31/12 o powierzchni 0,3635 ha w kształcie wydłużonego prostokąta o szerokości ≈ 6 metrów i długości ≈ 605 metrów. Działka na gruncie stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do działek przyległych do tej drogi. Droga nie jest urządzona – widoczny jest wyjeżdżony pas gruntu.
Suma oszacowania udziału wynosi 40 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 000,00zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Rękojmia musi wpłynąć na konto PKO BP SA 98 1020 4317 0000 5502 0303 9898. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.Nabywca licytacyjny ma obowiązek odprowadzić 2 % PCC. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Licytacja przeprowadzana jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta na stronie https://e-licytacje.komornik.pl
Więcej informacji pod nr tel. 508 268 124.

Image things

Warszawa, Mokotów

64 348 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 64 348 zł
 • 64 348 za m2
Image things

Wieska-Wieś, mazowieckie

1 541 zł | Działka | 0.08 ha.

 • cena: 1 541 zł
Image things

Chmielew, mazowieckie

57 779 zł | Działka | 0.1 ha.

 • cena: 57 779 zł