Jędrzejów , Świętokrzyskie

Mieszkanie | 76 000 zł | 47,47 m2

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 76 000 zł
 • Miasto: Jędrzejów
 • Powierzchnia: 47,47 m2
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Cena za m2: 1 601 zł
 • Ulica: Feliksa Przypkowskiego 54
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 15 200 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 35631X83447805
 • Termin wpłaty wadium: 2019-07-15 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Jędrzejowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości, stanowiących własność Gminy Jędrzejów:

Lokal mieszkalny nr 16, ul. Feliksa Przypkowskiego 54 wraz z udziałem w wysokości
4747/111307 w części wspólnej budynku oraz udział 4747/111307 w prawie własności działki Nr 246/2 obręb 04 miasta Jędrzejowa. Księga wieczysta nr KI1J/00042050/6. Pow. użytkowa lokalu 47,47 m”, pomieszczenie przynależne o pow. 10,86 m2. Cena udziału w prawie własności wynosi 2.419,00 zł. Cena wywoławcza: 76.000,00 zł


Przetarg odbędzie się 18 lipca 2019 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie przy ul. 11-go Listopada 33a, III piętro, pokój nr 36. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu, w kasie Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Kielcach O/Jędrzejów 95 8493 0004 0210 0059 1221 0011. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba inna niż osoba fizyczna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność
gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Image things

Kielce , Świętokrzyskie

141 350 zł | Kawalerka | 27,68 m2 | 1 piętro

 • cena: 141 350 zł
 • 5 107 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

402 150 zł | 3 pokoje | 81,73 m2 | 2 piętro

 • cena: 402 150 zł
 • 4 920 za m2
Image things

Kielce , Świętokrzyskie

228 516 zł | 1,00 m2

 • cena: 228 516 zł
 • 228 516 za m2