Poznań, Grunwald

23 100 zł | Garaż | 12,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 23 100 zł
 • Miasto: Poznań
 • Powierzchnia: 12,50 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 1 848 zł
 • Ulica: Promienista 120
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 3 080 zł
 • Numer oferty: 356023X833805869
 • Termin wpłaty wadium: 19-06-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie
art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że


20-06-2024 o godzinie 10:00

pod adresem: Marcelin Office Center, ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań, pokój 104,


odbędzie się pierwsza licytacja, nieruchomości:


udziału w wysokości 1545/11076 części w nieruchomości w postaci lokalu niemieszkalnego nr 1 (hala garażowa z komórkami lokatorskimi), stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Poznaniu przy ul. Promienistej 120 dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X (stanowiącym miejsce postojowe oznaczone symbolem G3), przysługującego dłużnikom Mariuszowi Lewickiemu i Magdalenie Lewickiej na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej Z własnością całego lokalu związany jest udział wynoszący 11076/62717 części w nieruchomości wspólnej (prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku), dla której prowadzona jest osobna księga wieczysta KW nr XXXX/XXXXXXXX/X. Udział w wysokości 1545/11076 części (wg. księgi wieczystej udział nr 9) w lokalu niemieszkalnym nr 1, zgodnie z treścią aktu ustanowienia odrębnej własności lokalu z jednoczesną jego sprzedażą rep. nr 1179/2010 z dnia 22.01.2010 r. każdoczesny uprawniony z tego udziału ma prawo do korzystania z miejsca postojowego oznaczonego numerem G3, o pow. 12,5 m2.


Suma oszacowania wynosi 30 800,00 zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 100,00 zł.


Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 3 080,00 zł. , którą należy wpłacić:
- na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez PKO BP S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji;
- gotówką w siedzibie kancelarii komornika;- w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rekojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi lub książeczka oszczędnościowa ze stosownym upoważnieniem znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.


W okresie dwóch tygodni przed licytacją można ogładać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie Sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.

Image things

Poznań, Stare Miasto

163 200 zł | Mieszkanie | 43,00 m2

 • cena: 163 200 zł
 • 3 795 za m2
Image things

Poznań, Nowe Miasto

299 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,40 m2

 • cena: 299 000 zł
 • 6 178 za m2
Image things

Poznań, wielkopolskie

638 625 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 638 625 zł