Olsztyn, warmińsko-mazurskie

1 080 000 zł | Dom | 225,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Olsztynie

Janusz Grabarczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Mickiewicza 4,  Olsztyn,   10-549 Olsztyn

tel. 895273890 / fax. 895273990

Sygnatura: Km 327/18 
OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Janusz Grabarczyk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-06-2024 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie mającego siedzibę pod adresem ul.Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn w sali nr  301, odbędzie się  pierwsza  licytacja nieruchomości   gruntowej położonej w Olsztynie przy ul. prof.. S. Poznańskiego nr 7, składającej się z działki nr 14/71 o powierzchni 706m2   zabudowanej budynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 225,7m2 (plus piwnica o powierzchni 90,5m2 oraz garaż o powierzchni 41,7 m2.)
Dla nieruchomości prowadzona jest przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie księga wieczysta o numerze XXXX/XXXXXXXX/X          
Właściciel nieruchomości : x- wspólność ustawowa majątkowa małżeńska.

Suma oszacowania wynosi 1 440 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 1 080 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 144 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA Oddział Centrum W Olsztynie 09 10203541 0000 5302 0014 3917
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Olsztynie lub kancelarii  akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 730/18).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy

Janusz Grabarczyk


Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

24 000 zł | Garaż | 1,00 m2

  • cena: 24 000 zł
  • 24 000 za m2
Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

328 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 75,55 m2 | Parter

  • cena: 328 500 zł
  • 4 348 za m2
Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

217 333 zł | Mieszkanie | 46,90 m2 | 6 piętro

  • cena: 217 333 zł
  • 4 634 za m2