Słobódka, podlaskie

180 000 zł | Działka | 0.9951 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 180 000 zł
 • Miasto: Słobódka
 • Powierzchnia: 0.9951 ha
 • Województwo: podlaskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 206301_1.0004.13/12,
 • Cena za m2: 18 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 18 000 zł
 • Numer oferty: 355110X831667623
 • Termin wpłaty wadium: 03-07-2024 - Co to znaczy?

Opis

Wójt Gminy Szypliszki
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Szypliszki, położonych na terenie gminy Szypliszki, w obrębie 0041 Słobódka, szczegółowo opisanych poniżej:
niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona numerem działki
(słownie: trzynaście przez dwanaście) o powierzchni ogólnej wynoszącej 0,9951 ha, ujawniona w treści księgi wieczystej Kw nr XXXX/XXXXXXXX/X, przedmiotową nieruchomość obejmują następujące użytki gruntowe: grunty orne: RIVb-0,0775 ha, RV- 0,7921 ha, RVI-0,0634 ha; łąki trwałe: £IV-0,0140 ha; pastwiska trwałe: PsVI-0,0481 ha. Nieruchomosć obecnie jest niezagospodarowana.
Nieruchomość ma zapewniony dostęp do dróg wojewódzkich: nr 651 i 662 za pośrednictwem ogólnodostępnej drogi wewnętrznej Gminy Szypliszki, zlokalizowanej na gruntach oznaczonych numerami działek: 13/11, 10/15 i 15/41, położonych w obrębie Słobódka gm. Szypliszki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi kwotę 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Wadium przetargowe wynosi kwotę: 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). Minimalne postąpienie wynosi kwotę: 1 800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w nieruchomości odbędą się w dniu 10 lipca 2024 r. i rozpoczną się o godzinie 11:00.
Miejsce przetargu - siedziba Urzędu Gminy Szypliszki, 16-411 Szypliszki, przy ulicy Suwalskiej 21, pokój nr 10. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium przetargowe w gotówce, w wysokości wyżej podanej. W tytule dowodu wpłaty wadium przetargowego należy wpisać obręb i nr działek, np.: „Wadium przetargowe Słobódka, działka nr 11/2".
M
0041
Termin wpłaty wadium przetargowego na konto bankowe Urzędu Gminy Szypliszki, upływa z dniem 3 lipca 2024 r. włącznie.

Image things

Sobótka, podlaskie

11 735 zł | Działka | 0.61 ha.

 • cena: 11 735 zł
Image things

Siemiatycze, podlaskie

900 000 zł | Działka | 1.3084 ha.

 • cena: 900 000 zł
Image things

Fasty, Zawady

1 865 200 zł | Działka | 0.7376 ha.

 • cena: 1 865 200 zł