Białystok, podlaskie

295 512 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,62 m2 | 2 piętro

- 13 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 295 512 zł
 • Miasto: Białystok
 • Powierzchnia: 33,62 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 8 790 zł
 • Ulica: Wysoki Stoczek 58
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 39 402 zł
 • Numer oferty: 354490X830215583
 • Termin wpłaty wadium: 27-06-2024 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Paweł Twarowski

Kancelaria Komornicza, ul. Warszawska 14/1a, Białystok, 15-063 Białystok

tel. 85 667 01 78 / fax.

Sygnatura: KM 3185/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ PUBLICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Paweł Twarowski na podstawie art. 953 ustawy Kodeks postępowania cywilnego (dalej kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2024r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, sala nr XV, odbędzie się pierwsza publiczna licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: c, położonego przy ul. Wysoki Stoczek 58/6, 15-754 Białystok, dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 6, położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Wysoki Stoczek 58 w Białymstoku, woj. podlaskie. Lokal mieszkalny o nr 6 usytuowany jest na I piętrze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 33,62 m2 (łącznie z przynależną piwnicą 36,81 m2). Z lokalem związany jest udział w wysokości 3681/839255 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Układ lokalu: sypialnia, łazienka z wc, salon z aneksem kuchennym. Lokal jednostronny, brak balkonu.


Suma oszacowania wynosi 394 016,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 295 512,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 39 401,60 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika tj. Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 73160014621836254870000001 lub w gotówce w kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg zgodnie z art. 962 kpc (wpłata dokonana na rachunek bankowy komornika musi być ujawniona na rachunku najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień licytacji).W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 17:00; oraz przeglądać odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości wraz z odpisem operatu szacunkowego nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu (art. 976 § 2 kpc).  
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 kpc).

Na podstawie art. 971 kpc nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.


Komornik Sądowy

Paweł Twarowski


Historyczne ceny

Image things

Białystok, Mickiewicza

518 635 zł | Mieszkanie | 88,80 m2

 • cena: 518 635 zł
 • 5 840 za m2
Image things

Białystok, Bema

315 300 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,02 m2 | Parter

 • cena: 315 300 zł
 • 6 566 za m2
Image things

Białystok, Skorupy

84 541 zł | Mieszkanie | 51,80 m2

 • cena: 84 541 zł
 • 1 632 za m2