Szczecin , Prawobrzeże

Mieszkanie | 198 000 zł | 3 pokoje | 56,20 m2 | 7 piętro

- 43 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO nr KW SZ1S/00152057/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Konrad Chęciński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 

05 września 2019r. o godz. 13:00 

w sali nr 136 Sądu Rejonowego Szczecin -  Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy  pl. Żołnierza Polskiego 16  odbędzie się 


PIERWSZA LICYTACJA


ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o pow. 56,20 m2 należącego  do dłużników : położonego: 70-783 Szczecin, ul.Rydla 43/36, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1S/00152057/6  [NKW: SZ1S/00152057/6].


Suma oszacowania wynosi 264 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    198 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Santander Bank Polska SA 1 O. w Szczecinie 73 10902268 0000 0001 2404 4302 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  (uznanie rachunku bankowego komornika powinno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Operat szacunkowy nieruchomości znajduję się do wglądu w kancelarii komornika w godzinach urzędowania. Oględziny nieruchomości po konsultacji z komornikiem. Akta postępowania można przeglądać w IX Wydziale Egzekucyjnym Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie na tydzień przed licytacją. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.  


Komornik Sądowy


Konrad ChęcińskiImage things

Szczecin , Zachodniopomorskie

990 000 zł | 248,22 m2

  • cena: 990 000 zł
  • 3 988 za m2
Image things

Szczecin , Prawobrzeże

144 450 zł | 4 pokoje | 63,60 m2 | Parter

  • cena: 144 450 zł
  • 2 271 za m2
Image things

Szczecin , Zachodniopomorskie

101 250 zł | 53,75 m2

  • cena: 101 250 zł
  • 1 884 za m2