Narzym Kolonia, warmińsko-mazurskie

713 100 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Działdowie

Radosław Zaborowski

Kancelaria Komornicza, Leśna 52,  Działdowo,   13-200 Działdowo

tel. 236975188 / fax. 236975188

Sygnatura: GKm 5/23OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Radosław Zaborowski na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 5/23 w dniu 19-06-2024 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Działdowie z siedzibą przy Władysława Jagiełły 31, 13-200 Działdowo, sala nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja:


- nieruchomości, której  właścicielem jest h  położonej przy  Narzym Kolonia 9, 13-240 Iłowo-Osada, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Jagiełły 31, Działdowo, 13-200 Działdowo)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działki ewidencyjne oznaczone w ewidencji gruntów nr: 138/4, 138/5 o łącznej powierzchni 3,2057 ha. Działka nr 138/5 stanowi grunty orne oraz grunty rolne zabudowane dwoma budynkami gospodarczymi oraz dwoma budynkami mieszkalnymi (jeden w trakcie budowy). Natomiast działka nr 138/4 stanowi grunt orny.

Suma oszacowania działki nr 138/5 wynosi 932.600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 699.450,00 zł.
Suma oszacowania działki nr 138/4 wynosi 18.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 13.650,00 zł.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 93.260,00 zł w przypadku działki nr 138/5, 1.820,00 zł w przypadku działki nr 138/5, łącznie 95.080,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 950 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 713 100,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 95 080,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Działdowie ul. Władysława Jagiełły31, 13-200  Działdowo. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 26 2030 0045 1110 0000 0196 8640.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Radosław Zaborowski


Image things

Stręgiel, warmińsko-mazurskie

366 100 zł | Działka | 0.5731 ha.

  • cena: 366 100 zł
Image things

Wieliczki, warmińsko-mazurskie

179 250 zł | Działka | 1.1774 ha.

  • cena: 179 250 zł
Image things

Pasym, warmińsko-mazurskie

65 700 zł | Działka | 0.1094 ha.

  • cena: 65 700 zł