Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

Obiekt | 677 850 zł | 1 281,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Tomasz Lewtak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą przy Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko Kamienna, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Legionów , 26-110 Skarżysko-Kamienna, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1R/00012110/3.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działki o nr ew. 25/2 oraz 12/5 o łącznej powierzchni 0,1550 HA położone: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów, dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 12110 [NKW: KI1R/00012110/3]. Właścicielem gruntu jest Gmina Skarżysko-Kamienna natomiast użytkownikiem wieczystym oraz właścicielem budynku jest Rembud Sp. z o.o. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 1.281,00 m2. Uwaga!!! Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 903 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 677 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 90 380,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddz. Skarżysko Kamienna 81102026290000940200904771.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

141 525 zł | 4 pokoje | 73,58 m2 | 4 piętro

  • cena: 141 525 zł
  • 1 923 za m2
  • cena: 317 775 zł
  • 1 775 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

141 525 zł | 68,98 m2 | 4 piętro

  • cena: 141 525 zł
  • 2 052 za m2