Wesołowo, warmińsko-mazurskie

176 233 zł | Dom | 48,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym  w Szczytnie

Maciej Kowalewski

Kancelaria Komornicza, ul. Andersa 4,  Szczytno,   12-100 Szczytno

tel. 89 624 81 60 / fax. 89 624 82 59

Sygnatura: Km 2068/20OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie Maciej Kowalewski Kancelaria Komornicza nr II w Szczytnie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2068/20 w dniu 20-06-2024 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 12-100 Szczytno, sala V, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości, której  właścicielem jest  położonej przy  Wesołowo , 12-160 Wielbark, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul.  Sienkiewicza 8, Szczytno, 12-100 Szczytno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana położona pod adresem: 12-160 Wielbark, Wesołowo , dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X o powierzchni 45 800,00 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 48,00 m2, będąca własnością dłużnika:

Suma oszacowania wynosi 264 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 176 233,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 26 435,00 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Szczytnie ul. ul. Sienkiewicza8, 12-100  Szczytno. 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BGŻ Centrala - Departament Operacji Krajowych 90 2030 0045 1110 0000 0213 6850.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Komornik Sądowy

Maciej Kowalewski


Image things

Kwiedzina, warmińsko-mazurskie

92 200 zł | Działka | 0.4098 ha.

  • cena: 92 200 zł
Image things

Pasym, warmińsko-mazurskie

150 500 zł | Działka | 0.2148 ha.

  • cena: 150 500 zł
Image things

Stręgiel, warmińsko-mazurskie

366 100 zł | Działka | 0.5731 ha.

  • cena: 366 100 zł