Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

Mieszkanie | 107 625 zł | 2 pokoje | 57,80 m2 | 3 piętro

- 43 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej


Tomasz Lewtak


Kancelaria Komornicza, ul. Sikorskiego 14, Skarżysko Kamienna, 26-110 Skarżysko Kamienna


tel. 41 2510107 / fax. 41 2510107


Sygnatura: Km 594/13


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej Tomasz Lewtak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-07-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej z siedzibą przy Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko Kamienna, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy ul. Pułaskiego 26/48, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dla którego Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1R/00017941/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość posiada powierzchnię 53,20 m2 wraz z piwnicą o powierzchni 4,60 m2. Z prawem własności w/w lokalu związany jest udział w użytkowaniu wieczystym wyrażony ułamkiem 578/31914 części w nieruchomości budynkowej.
Uwaga!!! Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Suma oszacowania wynosi 143 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 625,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 350,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddz. Skarżysko Kamienna 81102026290000940200904771.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Tomasz Lewtak  • cena: 317 775 zł
  • 1 775 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

141 525 zł | 4 pokoje | 73,58 m2 | 4 piętro

  • cena: 141 525 zł
  • 1 923 za m2
Image things

Skarżysko-Kamienna , Świętokrzyskie

141 525 zł | 68,98 m2 | 4 piętro

  • cena: 141 525 zł
  • 2 052 za m2