Równina Górna, warmińsko-mazurskie

24 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 34,56 m2 | Parter

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

E-Licytacja - Licytacja odbywa się w trybie online.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Anita Magdalena Szapiel na podstawie art. 9864 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 28-06-2024r. o godz. 10:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl  odbędzie się druga licytacja w trybie licytacji elektronicznej lokalu mieszkalnego  składającego się z 1 pokoju, kuchni, łazienki o pow. 34,56 m2. Właściciel lokalu ma udział w 1/8 części udziału we współwłasności budynku i w prawie współwłasności działki gruntu objętych księgą wieczystą KW 14298  należącego  do dłużnika: położonego: 11-430 Korsze, Równina Górna 7/6, dla którego  Sąd Rejonowy w Kętrzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X .
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 28-06-2024r.  o godzinie  10:00.
Suma oszacowania wynosi 36 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    24 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 600,00zł. Rękojmię można uiścić na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 48 20300045 1110 0000 0205 7290 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9:00  do godz. 10;00 oraz przeglądać w   kancelarii komornika operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Księżno, warmińsko-mazurskie

31 700 zł | Działka | 0.94 ha.

  • cena: 31 700 zł
Image things

Osiek, warmińsko-mazurskie

10 500 zł | Działka | 0.22 ha.

  • cena: 10 500 zł
Image things

Brzostki, warmińsko-mazurskie

32 500 zł | Działka | 0.4852 ha.

  • cena: 32 500 zł