Dąbrowa Górnicza , Śląskie

Mieszkanie | 66 225 zł | Kawalerka | 31,00 m2 | 1 piętro

- 44 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Jarosław Olech Kancelaria Komornicza nr IV w Dąbrowie Górniczej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2. 08. 2019 r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej, sala nr 214 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Dąbskiego 5/6 (obecna nazwa ul. Wirgiliusza Grynia), dla którego Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: KA1D/00058171/5.

Powyższe oszacowane jest na kwotę: 88 300,00 zł
( słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych ).

Cena wywoławcza wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 66 225,00 zł
( słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych ).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości (tj. 8 830,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy wpłacić na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Jarosław Olech w Alior Bank S.A. nr 76249000050000453087410361 lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępując do licytacji należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tę można będzie oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją, w razie nieprzewidzianych trudności po uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, pod sygn.: I Co 2586/18, w terminie dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w aktach sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Image things

Dąbrowa Górnicza , Śląskie

610 000 zł | 705,35 m2

  • cena: 610 000 zł
  • 865 za m2
Image things

Dąbrowa Górnicza , Śląskie

104 850 zł | 2 pokoje | 49,10 m2 | Parter

  • cena: 104 850 zł
  • 2 135 za m2
Image things

Dąbrowa Górnicza , Śląskie

40 733 zł | Kawalerka | 36,04 m2 | 2 piętro

  • cena: 40 733 zł
  • 1 130 za m2