Zawiercie , Śląskie

Mieszkanie | 50 700 zł | 2 pokoje | 77,70 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

 

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu
Marek Wójcik
Kancelaria Komornicza w Zawierciu
42-400 Zawiercie Westerplatte 1
tel. 32 67 11 680  e-mail: [email protected]
www.komornik-zawiercie.pl
  Km 1720/18                                OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
                                                                   nr KW CZ1Z/00076434/6

                                Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 29-07-2019r. o godz.09:30  
w  budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy  ul.Leśna 4 w sali nr 4,  odbędzie
się   pierwsza  licytacja :nieruchomości lokalowej w postaci lokalu mieszkalnego położonego: 42-400 Zawiercie  ul. Plac Jarosława Dąbrowskiego 9/3,
dla którego  Sąd Rejonowy w Zawierciu  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW CZ1Z/00076434/6 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wielkości 3250/10000 części w nieruchomości wspólnej   którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia   które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Lokal  mieszkalny posiada   powierzchnię  użytkową 61,20m2 .
Do lokalu przynależą  komórka i piwnica    o powierzchni 16,50 m2 .

           Suma oszacowania wynosi 67 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    50 700,00zł.
       Licytant przystępujący  do przetargu zobowiązany  jest   zgodnie z art.962 § 1 złożyć rękojmię w wysokości  jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 760,00zł. najpóźniej w dniu  roboczym  poprzedzającym  licytację  to jest w dniu 26-07-2019r  przelewem  na konto  depozytowe Sądu  Rejonowego w Zawierciu  : Bank Gospodarstwa Krajowego O.w Katowicach:73 1130 1017 0021 1000 5290 0004 z dopiskiem ICo 510/19  albo  w postaci  książeczki  oszczędnościowej   zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik,komornik,
ich małżonkowie ,dzieci ,rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który  nie wykonał  warunków poprzedniej licytacji ,osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 Nieruchomość  lokalową  można oglądać  od godziny  10:00 do godziny 14:00 na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy ul.Leśna 4 , Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z  operatem szacunkowym biegłego sądowego,  z akt postępowania egzekucyjnego w sprawie  ICo 510/19.

Chętni do oglądania lokalu  winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty  oglądania   nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik tel: 32 67 11 680.
Uwaga:Podatek od czynności cywilnoprawnych ponosi nabywca .                                                                                                                  Komornik Sądowy
                                                                                                                  mgr Marek Wójcik

             

Image things

Zawiercie , Śląskie

31 575 zł | Kawalerka | 41,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 31 575 zł
  • 770 za m2
Image things

Zawiercie , Śląskie

45 067 zł | 2 pokoje | 77,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 45 067 zł
  • 580 za m2
Image things

Zawiercie , Śląskie

16 275 zł | Kawalerka | 34,00 m2 | Parter

  • cena: 16 275 zł
  • 479 za m2