Legnica, dolnośląskie

264 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,90 m2 | 10 piętro

- 19 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 264 000 zł
 • Miasto: Legnica
 • Powierzchnia: 49,90 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 5 291 zł
 • Ulica: Szaniawskiego 3
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 10
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 35 200 zł
 • Numer oferty: 349575X818704653
 • Termin wpłaty wadium: 16-06-2024 - Co to znaczy?

Opis

Dotyczy: I Co 225/23 O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Piotr Grzechnik zawiadamia na  podst. art. 953 kpc 
w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

17.06.2024r. o godz. 11:00  


w Sądzie Rejonowym w Legnicy Wydział I Cywilny, ul. Kościuszki 1-3, sala 12 odbędzie się:


P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A    N I E R U C H O M O Ś C I


Stanowiącej: Lokal mieszkalny.


Nieruchomość  położona jest pod adresem:  ul.  Szaniawskiego 3/47, 59-220 Legnica i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy o nr XXXX/XXXXXXXX/X.


Przedmiotem licytacji jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Legnicy  ul. Szaniawskiego 3/47, położonego na X piętrze w budynku mieszkalnym wielolokalowym. , w obrębie 0038 Piekary Osiedle w Legnicy - mieście na prawach powiatu, województwie dolnośląskim, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X. 


Lokal mieszkalny o powierzchni 49,2 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc.


Budynek w którym położony jest przedmiotowy lokal należy do zasobów Spółdzieli Mieszkaniowej "Piekary" mieszczącej się przy ul. Bieszczadzkiej 1a, 59-220 Legnica.


Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r.o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych  na  cele  mieszkaniowe  przekształca  się  w prawo  własności  tych gruntów.


Nieruchomość stanowi własność dłużnika:


a
ul. Szaniawskiego 3/47
59-220 Legnica  


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 352 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 264 000,00 zł.


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 35 200,00 zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub  na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 44 1160 2202 0000 0004 7802 1056.


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
K O M O R N I K
Piotr Grzechnik


POUCZENIE:
Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art.136 kpc).

Historyczne ceny

Image things

Legnica, dolnośląskie

650 000 zł | Działka | 0.4404 ha.

 • cena: 650 000 zł
Image things

Legnica, dolnośląskie

550 000 zł | Działka | 0.2026 ha.

 • cena: 550 000 zł
Image things

Legnica, dolnośląskie

800 000 zł | Działka | 0.6484 ha.

 • cena: 800 000 zł