Kolonia Krzywowierzba, lubelskie

2 123 zł | Działka | 0.41 ha.

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz w sprawie prowadzonej przeciw x na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 lipca 2024 roku o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul. Kard. Wyszyńskiego 5 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja udziałów 1/4 cześci w nieruchomości należącej do położonej w msc. Kol. Krzywowierzba gm. Dębowa Kłoda:

3. Działka numer 73 o pow. 0,41ha (łąki trwałe ŁIV-0,15ha; ŁV-0,26ha).Suma oszacowania udziału wynosi 2.830,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 2.122,50 zł, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW XXXX/XXXXXXXX/X.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania każdej z działek (udziałów) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika). Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 16 2030 0045 1110 0000 0339 3750 . Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5 w pokoju obsługi interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kanie-Stacja, lubelskie

39 400 zł | Działka | 0.11 ha.

  • cena: 39 400 zł
Image things

Dubienka, lubelskie

3 861 zł | Działka | 0.26 ha.

  • cena: 3 861 zł
Image things

Osuchy, lubelskie

5 250 zł | Działka | 0.1435 ha.

  • cena: 5 250 zł