Podstoła, Łódzkie

Dom | 116 267 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie


Marcin Włodarczyk-Działkowski


Kancelaria Komornicza, Okrzei 45, Bełchatów, 97-400 Bełchatów


tel. 44 6322621 / fax. 44 6322621


Sygnatura: Km 21/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Marcin Włodarczyk-Działkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-07-2019 o godz. 08:50 w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie z siedzibą przy Okrzei 4, 97-400 Bełchatów, pokój V, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Podstoła, 97-403 Drużbice, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1B/00055953/7.


Suma oszacowania wynosi 174 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 116 266,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Bełchatowie 74105019371000002266787593.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie mieszczącym się pod adresem: Okrzei 4, Bełchatów, 97-400 Bełchatów.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Marcin Włodarczyk-DziałkowskiImage things

Goszczanów , Łódzkie

91 950 zł | 160,00 m2

  • cena: 91 950 zł
  • 575 za m2
Image things

Wieluń , Łódzkie

242 850 zł | 1,00 m2

  • cena: 242 850 zł
  • 242 850 za m2
Image things

Łódź , Polesie

2 737 500 zł | 3 767,00 m2

  • cena: 2 737 500 zł
  • 727 za m2