Izbicko, opolskie

Lokal użytkowy | 728 867 zł | 185,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z siedzibą przy Opolska 11, 47-100 Strzelce Opolskie, pokój 203, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Leśna 1, 47-180 Izbicko, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Op. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 53213, KW52389, KW 53212, KW 52390.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowią księgi wieczyste o numerach: XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X

Suma oszacowania wynosi 1 093 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 728 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 109 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 55 1020 3714 0000 4302 0007 8048.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Głogówek, opolskie

449 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 449 000 zł
  • 449 000 za m2
Image things

Kietrz, opolskie

105 600 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 105 600 zł
  • 105 600 za m2
Image things

Brzeg, opolskie

1 315 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 315 000 zł
  • 1 315 000 za m2