Rutki, Podlaskie

Obiekt | 354 393 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zambrowie Mieczysław Mioduszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie z siedzibą przy ul.Aleja Wojska Polskiego 56, 18-300 Zambrów, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: spółka jawna, położonej przy Grądy Woniecko 13, 18-312 Rutki, dla której SĄD REJONOWY w ZAMBROWIE Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1Z/00020504/0.
Opis nieruchomości:
nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem produkcyjnym zakładu rozbioru drobiu , działka nr 107/83 o powierzchni 0,3700 ha należącej do dłużnika: spółka jawna położonej: 18-312 Rutki, Grądy Woniecko 13, Rutki,

Suma oszacowania wynosi 531 590,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 354 393,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 159,00 zł. W PRZEDDZIEŃ TERMINU LICYTACJI Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 74102013320000170200373522.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zambrowie mieszczącym się pod adresem: ul.Aleja Wojska Polskiego 56, Zambrów, 18-300 Zambrów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Białystok , Centrum

198 850 zł | 3 pokoje | 50,40 m2 | 4 piętro

  • cena: 198 850 zł
  • 3 945 za m2
Image things

Filipów , Podlaskie

19 251 zł | 42,95 m2

  • cena: 19 251 zł
  • 448 za m2
Image things

Suwałki , Podlaskie

131 625 zł | 3 pokoje | 71,21 m2 | 1 piętro

  • cena: 131 625 zł
  • 1 848 za m2