Biała Podlaska, Lubelskie

Obiekt | 1 220 427 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-08-2019 o godz. 09:00w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Narutowicza 19, 21-500 Biała Podlaska, dla której SĄD REJONOWY BIAŁA PODLASKA VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCHprowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/00089885/5.
Opis nieruchomości:
grunt zabudowany numer ewidencyjny działki 2129/1 o powierzchni 0,0834 ha zabudowana budynkiem handlowo-usługowo-biurowym wpisanym do rejestru zabytków

Suma oszacowania wynosi 1 830 640,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 220 426,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 183 064,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 05 1020 1260 0000 0502 0014 0129.

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

515 849 zł | 1,00 m2

  • cena: 515 849 zł
  • 515 849 za m2
Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

569 324 zł | 1,00 m2

  • cena: 569 324 zł
  • 569 324 za m2
Image things

Biała Podlaska , Lubelskie

1 736 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 736 667 zł
  • 1 736 667 za m2