Ligota, Wielkopolskie

Dom | 57 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wlkp. Marcin Kasendra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Sądowej 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: Ligota ul. Krotoszyńska 39, 63-440 Raszków, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. - V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1W/00017207/1.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem 22 o powierzchni 0.4800 ha, zabudowanej we frontowej części jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, w bardzo złym stanie technicznym; za budynkiem znajdują się grunty orne użytkowane rolniczo.


Suma oszacowania wynosi 76 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 600,00 zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrowie 60 10202267 0000 4102 0035 5271.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowej 2, Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Wronki , Wielkopolskie

277 760 zł | 170,10 m2

  • cena: 277 760 zł
  • 1 633 za m2
Image things

Wągrowiec , Wielkopolskie

239 430 zł | 235,69 m2

  • cena: 239 430 zł
  • 1 016 za m2
Image things

Luboń , Żabikowo

125 775 zł | Kawalerka | 34,90 m2 | 2 piętro

  • cena: 125 775 zł
  • 3 604 za m2