Góra, Dolnośląskie

Obiekt | 369 333 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-07-2019 o godz. 13:45 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 1, 67-200 Głogów, pokój 219, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Stara Góra 67,Stara Góra, 56-200 Góra, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze LEG/00074571/3.
Opis nieruchomości:
działka gruntowa 20 siedliskowa zabudowana budynkiem biurowo-mieszkalnym i budynkami warsztatowymi. Działki 3/2, 3/3, 255/1, 255/2, 241/3, 248, 257/1 - rolne zlokalizowane poza strefą zainwestowania wiejskiego. Łączna powierzchnia 12,18 ha.

Suma oszacowania wynosi 554 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 369 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Legnica 70102030170000230201600543.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 55 400,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika : PKO BP S.A. Legnica - 70102030170000230201600543

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Góra , Dolnośląskie

912 450 zł | 1,00 m2

  • cena: 912 450 zł
  • 912 450 za m2
Image things

Góra , Dolnośląskie

6 867 zł | 1,00 m2

  • cena: 6 867 zł
  • 6 867 za m2