Ostrów Mazowiecka, Mazowieckie

Obiekt | 96 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Mariusz Chojnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą przy Bolesława Prusa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Legionowa 133, 07-300 Ostrów Mazowiecka, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1M/00052160/7..

Suma oszacowania wynosi 128 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Ciechanowie 21 10201592 0000 2002 0203 2332. Najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej mieszczącym się pod adresem: Bolesława Prusa 2, Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Ostrów Mazowiecka , Mazowieckie

116 000 zł | 4 pokoje | 56,20 m2

  • cena: 116 000 zł
  • 2 064 za m2
Image things

Ostrów Mazowiecka , Mazowieckie

570 000 zł | 333,00 m2

  • cena: 570 000 zł
  • 1 712 za m2
Image things

Ostrów Mazowiecka , Mazowieckie

1 356 750 zł | 1 654,00 m2

  • cena: 1 356 750 zł
  • 820 za m2