Koło, Wielkopolskie

Dom | 35 850 zł | 114,84 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2019 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy Włocławska 4, 62-600 Koło, pokój 26, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Kiełczew Górny, 62-600 Koło, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00037177/0.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowią działki gruntu nr 111/7, 330/1, 330/2, 331/1, 331/2 oraz 332 arkusz mapy 2,1 o łącznej powierzchni 0,8096 ha. Działka nr 111/7 o powierzchni 0,07986 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalno- gospodarczym o powierzchni użytkowej 114,84m2. Pozostałą powierzchnię, tj. 0,73ha stanowią grunty rolne zakwalifikowane do klasy V. Nieruchomość wyposażona jest w energię elektryczną, wodę bieżącą oraz przyłącze kanalizacyjne. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren o dominującej funkcji zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy rekreacyjnej, tereny rolnicze.

Suma oszacowania wynosi 47 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 780,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52 1020 2762 0000 1702 0002 5395.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Koło , Mickiewicza

1 745 000 zł |

  • cena: 1 745 000 zł
Image things

Koło , Wielkopolskie

67 650 zł | 42,00 m2

  • cena: 67 650 zł
  • 1 611 za m2
Image things

Koło , Wielkopolskie

25 700 zł | 23,70 m2

  • cena: 25 700 zł
  • 1 084 za m2