Olszówka, Wielkopolskie

Dom | 137 925 zł | 76,99 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy Włocławska 4, 62-600 Koło, pokój 26, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Tomaszew, 62-641 Olszówka, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00040436/8.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 104/3 ark. mapy 1 o powierzchni 1.4039ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 76,99m2, budynkiem inwentarsko- składowym o powierzchni 249,68m2 oraz budynkiem gospodarczo- garażowym o powierzchni 83,20m2. Nieruchomość wyposażona jest w energię elektryczną, wodociąg i linię teletechniczną. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren upraw polowych z istniejącą zabudową zagrodową.

Suma oszacowania wynosi 183 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 390,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52 1020 2762 0000 1702 0002 5395.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Skoki , Wielkopolskie

267 168 zł | 272,07 m2

  • cena: 267 168 zł
  • 982 za m2
Image things

Poznań , Nowe Miasto

615 525 zł | 183,22 m2

  • cena: 615 525 zł
  • 3 359 za m2
Image things

Wronki , Wielkopolskie

277 760 zł | 170,10 m2

  • cena: 277 760 zł
  • 1 633 za m2