Łódź, Bałuty

Obiekt | 312 750 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marzena Jakóbczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-06-2019 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z siedzibą przy Al. Kościuszki 107, 90-928 Łódź, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Kujawska 24c, 91-230 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródm. XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00094460/1.
Opis nieruchomości:
prawa użytkowania wieczystego działki gruntu i prawa własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, będącej we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej Marka Steciuk i Agnieszki Rydzewskiej - Steciuk położonej: 91-230 Łódź, ul. Kujawska 24c,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródm. XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW[NKW: LD1M/00094460/1]

Suma oszacowania wynosi 417 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 312 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 13 1020 3352 0000 1902 0072 0896.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Al. Kościuszki 107, Łódź, 90-928 Łódź.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Łódź , Górna

207 900 zł | 96,00 m2

  • cena: 207 900 zł
  • 2 166 za m2
Image things

Łódź , Śródmieście

120 750 zł | 2 pokoje | 44,42 m2 | Parter

  • cena: 120 750 zł
  • 2 718 za m2
Image things

Łódź , Widzew

90 000 zł | Kawalerka | 28,35 m2 | Parter

  • cena: 90 000 zł
  • 3 175 za m2