Kulesze Kościelne, Podlaskie

Obiekt | 68 531 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem Krzysztof Łapiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-06-2019r. o godz.14:10 w budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem mającego siedzibę przy ul. Ludowej 44 w sali nr C, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości -działki o nr 46 i pow. 1,0500ha zabudowanej następującymi budynkami: magazynowym, biurowym, wagi, budynkiem po suszarni, dwoma silosami zbożowymi i należącej do dłużnika położonej: 18-208 Kulesze Kościelne, Czarnowo Biki, dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1W/00001134/4. Suma oszacowania wynosi 91 375,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 68 531,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 137,50zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Odd. 1 w Wysokiem Mazowieckiem 69 1020 1332 0000 1202 0567 6459 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz w Sądzie Rejonowym
w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 44 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce na nieruchomości ustanowiono strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody - w promieniu 8 m od ujęcia wody (studni głębinowej). Ponadto w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości znajduje się akt notarialny, zgodnie z którym dłużnik ustanowił na rzecz Gminy Kulesze Kościelne prawo do korzystania z w/w studni głębinowej.

Image things

Augustów , Podlaskie

154 788 zł | 3 pokoje | 60,30 m2 | 4 piętro

  • cena: 154 788 zł
  • 2 567 za m2
Image things

Białystok , Centrum

110 000 zł | 2 pokoje | 30,60 m2

  • cena: 110 000 zł
  • 3 595 za m2
Image things

Białystok , Zawady

130 200 zł | 2 pokoje | 32,83 m2 | 2 piętro

  • cena: 130 200 zł
  • 3 966 za m2