Dąbie, Wielkopolskie

Obiekt | 610 133 zł | 410,75 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy Włocławska 4, 62-600 Koło, pokój 26, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,Cichmiana, 62-660 Dąbie, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00015205/6.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość to gospodarstwo rolne oznaczone numerami działek nr 118/2, 141/2, 203/2, 222, 270, 311, 353, 354, 355/1 i 355/2 (arkusz mapy 2) o łącznej powierzchni 17,7077ha. Działka nr 270 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 137,88m2, budynkiem inwentarsko- składowym o powierzchni 327,21m2, budynkiem składowo- inwentarskim o powierzchni 199,87m2, dwoma wiatami magazynowymi o łącznej powierzchni 410,75m2 oraz wiatą gospodarczą o powierzchni 600,00m2. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energii elektrycznej, wodociąg i linię teletechniczną. Wchodzące w skład nieruchomości grunty rolne zakwalifikowane są do klas od IIIa do VI. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy zagrodowej, upraw rolnych i ogrodnicznych, tereny łąk i pastwisk, lasów i przeznaczonych pod zalesienia. Nieruchomość obciążona jest dożywotnią bezpłatną służebnością osobistą oraz prawem użytkowania. Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11-04-2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64, poz. 592 późn. zm.) nabywcą ww. nieruchomości może zostać wyłącznie rolnik indywidualny.

Suma oszacowania wynosi 915 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 610 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52 1020 2762 0000 1702 0002 5395.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Sadlno , Wielkopolskie

105 000 zł | 99,21 m2

  • cena: 105 000 zł
  • 1 058 za m2
Image things

Piła , Wielkopolskie

90 952 zł | Kawalerka | 34,09 m2 | 1 piętro

  • cena: 90 952 zł
  • 2 668 za m2
Image things

Poznań , Wilda

146 637 zł | Kawalerka | 36,74 m2 | 3 piętro

  • cena: 146 637 zł
  • 3 991 za m2