Warszawa, Ursus

Mieszkanie | 492 000 zł | 4 pokoje | 110,42 m2

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie Piotr Szewc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-09-2019r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie mającego siedzibę przy ul.Marszałkowskiej 82 w sali nr  417 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości (lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość) należącej  do dłużnika: położonej: 02-495 Warszawa, ul.Poczty Gdańskiej 13/27, dla której  Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW: WA1M/00337523/7. Jest to lokal mieszkalny, położony  w Warszawie ul.Poczty Gdańskiej 13 m. 27, stanowiący odrębną własność wraz z udziałem 13712 / 1283441 części w nieruchomości wspólnej. Lokal numer 27 jest o powierzchni 110,42 m2. Do lokalu, zgodnie z operatem szacunkowym nieruchomości z dnia 08.01.2018r., przynależą piwnica o powierzchni użytkowej 3,7 m2 oraz dwa miejsca postojowe o powierzchni użytkowej 11,50 m2 każde.
Suma oszacowania wynosi 656 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 492 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS S.A.  nr 79 1600 1462 1833 5972 6000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie przy ul.Marszałkowskiej 82 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Piotr Szewc

 

Image things

Warszawa , Praga-Północ

211 571 zł | 3 pokoje | 47,00 m2 | 9 piętro

  • cena: 211 571 zł
  • 4 502 za m2
Image things

Warszawa , Białołęka

1 136 250 zł | 225,00 m2

  • cena: 1 136 250 zł
  • 5 050 za m2
Image things

Warszawa , Praga-Południe

200 025 zł | Kawalerka | 33,97 m2 | 4 piętro

  • cena: 200 025 zł
  • 5 888 za m2