Gliwice, Śląskie

Dom | 316 816 zł | 263,38 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach


Małgorzata Głąb


Kancelaria Komornicza, Pszczyńska 44a III p, Gliwice, 44-100 Gliwice


tel. 32 428-16-00 / fax. 32 2312322


Sygnatura: KM 2208/12


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Małgorzata Głąb na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-07-2019 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszaw 23, 44-100 Gliwice, pokój 039, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Łukasiewicza 6 , 44-100 Gliwice, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GL1G/00035923/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntową stanowi działka nr 2 położona w obrębie ewidencyjnym 0042 Podlesie o powierzchni 0,1308 ha.
Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o łącznej powierzchni użytkowej 263,38 m2.
Przedmiotowa nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym w postaci dożywotniej i nieodpłatnej służebności użytkownia całej nieruchomości na rzecz Pani Izabeli Jama.


Suma oszacowania wynosi 475 224,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 316 816,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 522,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 11 1050 1298 1000 0022 6900 2503.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Małgorzata GłąbImage things

Gliwice , Śląskie

4 200 zł | 15,73 m2

  • cena: 4 200 zł
  • 267 za m2
Image things

Gliwice , Śląskie

111 900 zł | 2 pokoje | 40,59 m2 | 2 piętro

  • cena: 111 900 zł
  • 2 757 za m2
Image things

Gliwice , Śląskie

208 600 zł | 82,99 m2

  • cena: 208 600 zł
  • 2 514 za m2