Przemyśl, Podkarpackie

Dom | 36 075 zł | 55,02 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu


Wojciech Kowalik


Kancelaria Komornicza, Śnigurskiego 9, Przemyśl, 37-700 Przemyśl


tel. 166757080 / fax.


Sygnatura: Km 5068/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Kowalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-07-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 203, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ul. Topolowa 41, 37-700 Przemyśl, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00040530/6.
Opis nieruchomości:
Działka nr 781 o pow. 0,1559ha zabudowana wolnostojącym murowanym parterowym w części podpiwniczonym jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 55,02 m2 i murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 65,00 m2. obręb ewidencyjny nr 215


Suma oszacowania wynosi 48 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 075,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddz. Przemyśl 40 10204274 0000 1302 0002 6153.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Przemyślu mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 14, Przemyśl, 37-700 Przemyśl.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Wojciech KowalikImage things

Przemyśl , Podkarpackie

50 000 zł | 21,33 m2

  • cena: 50 000 zł
  • 2 344 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

65 000 zł | 30,43 m2

  • cena: 65 000 zł
  • 2 136 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

89 700 zł | 63,52 m2

  • cena: 89 700 zł
  • 1 412 za m2