Kędzierzyn-Koźle, Opolskie

Mieszkanie | 78 023 zł | 2 pokoje | 45,50 m2 | Parter

- 40 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu


Łukasz Rogosz


Kancelaria Komornicza, Racławicka 7, Kędzierzyn Koźle, 47-200 Kędzierzyn Koźle


tel. (77) 472 20 25 / fax. (77) 482 71 24


Sygnatura: Km 193/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Łukasz Rogosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-08-2019 o godz. 14:00 pod adresem: SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU WYDZIAŁ I CYWILNY, ul.Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Tuwima 6A/2, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, dla którego SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1K/00043942/9.


Suma oszacowania wynosi 117 035,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 023,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 703,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 49 1020 3714 0000 4602 0009 1298.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 14:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU WYDZIAŁ I CYWILNY, ul.Żeromskiego 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Łukasz RogoszImage things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

59 500 zł | Kawalerka | 45,27 m2

  • cena: 59 500 zł
  • 1 314 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Opolskie

48 750 zł | Kawalerka | 37,22 m2 | 4 piętro

  • cena: 48 750 zł
  • 1 310 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

45 333 zł | Kawalerka | 35,29 m2 | 2 piętro

  • cena: 45 333 zł
  • 1 285 za m2