Wołomin, Mazowieckie

Mieszkanie | 129 750 zł | 2 pokoje | 46,90 m2 | 4 piętro

- 48 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Wołominie


Arletta Kuśmierczyk


Kancelaria Komornicza, Wileńska 26, Wołomin, 05-200 Wołomin


tel. 22 760 02 78 / fax. 22 760 81 08


Sygnatura: Km 5307/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Arletta Kuśmierczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-08-2019 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3a, 05-200 , pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Królowej Jadwigi 1/30, 05-200 Wołomin, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00076761/7.


Suma oszacowania wynosi 173 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank 44 24900005 0000 4530 8040 8798.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy


Arletta KuśmierczykImage things

Wołomin , Mazowieckie

184 425 zł | 1,00 m2

  • cena: 184 425 zł
  • 184 425 za m2
Image things

Wołomin , Mazowieckie

117 750 zł | 2 pokoje | 41,74 m2 | 2 piętro

  • cena: 117 750 zł
  • 2 821 za m2
Image things

Wołomin , Mazowieckie

251 000 zł | 67,94 m2

  • cena: 251 000 zł
  • 3 694 za m2