Radzymin, Mazowieckie

Mieszkanie | 180 750 zł | Kawalerka | 49,34 m2 | 2 piętro

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Wołominie


Arletta Kuśmierczyk


Kancelaria Komornicza, Wileńska 26, Wołomin, 05-200 Wołomin


tel. 22 760 02 78 / fax. 22 760 81 08


Sygnatura: Km 2932/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Arletta Kuśmierczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-08-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie z siedzibą przy Prądzyńskiego 3a, 05-200 , pokój 12, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Jana Pawła II 14/12, 05-250 Radzymin, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/00110261/3.


Suma oszacowania wynosi 241 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 750,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Alior Bank 44 24900005 0000 4530 8040 8798.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy


Arletta KuśmierczykImage things

Radzymin , Mazowieckie

279 000 zł | 70,04 m2 | 2 piętro

  • cena: 279 000 zł
  • 3 983 za m2
Image things

Radzymin , Mazowieckie

479 175 zł | 133,00 m2

  • cena: 479 175 zł
  • 3 603 za m2