Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 143 625 zł | 3 pokoje | 76,13 m2

- 67 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy


Daria Cichocka


Kancelaria Komornicza, Swarzewska 32, Bydgoszcz, 85-731 Bydgoszcz


tel. 52 524 39 55 / fax. 52 524 39 55


Sygnatura: Km 480/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI



Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Daria Cichocka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Toruńska 64A/Piętro II, 85-023 Bydgoszcz, pokój 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 22/4, 85-011 Bydgoszcz, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00107777/4.


Suma oszacowania wynosi 191 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 143 625,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 150,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pocztowy SA O. w Bydgoszczy 15 13201117 2065 8393 2000 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.



Komornik Sądowy


Daria Cichocka



  • cena: 17 900 zł
  • 17 900 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

1 620 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 620 000 zł
  • 1 620 000 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

5 559 030 zł | 12 549,20 m2

  • cena: 5 559 030 zł
  • 443 za m2