Sochaczew, Mazowieckie

Dom | 182 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie


Jacek Jachowicz


Kancelaria Komornicza, 15-go Sierpnia 6, Sochaczew, 96-500 Sochaczew


tel. 46 8622458 / fax. 46 8622062


Sygnatura: Kmp 58/14


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2019 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie z siedzibą przy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew, pokój wg wokan, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Chopina 180, 96-500 Sochaczew, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1O/00007904/0.
Opis nieruchomości:
dz.zab. o nr 1455/1 i 1455/2 z ob. Chodaków, łącz. pow. 0,0829ha


Suma oszacowania wynosi 273 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 182 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jacek JachowiczImage things

Sochaczew , Mazowieckie

96 000 zł | 3 pokoje | 46,60 m2 | 4 piętro

  • cena: 96 000 zł
  • 2 060 za m2
Image things

Sochaczew , Mazowieckie

978 500 zł | 523,08 m2

  • cena: 978 500 zł
  • 1 871 za m2
Image things

Sochaczew , Mazowieckie

488 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 488 000 zł
  • 488 000 za m2