Zwierzewo, Warmińsko-Mazurskie

Dom | 80 850 zł | 91,03 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie


Arkadiusz Królikowski


Kancelaria Komornicza, Sobieskiego 3A, Ostróda, 14-100 Ostróda


tel. 896421533 / fax. 896420735


Sygnatura: Km 5608/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI                          

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  10-07-2019r., o godz.13:30, w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12,w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: położonej: Zwierzewo 56, gm.Ostróda, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1O/00047624/4
-zabudowa siedliskowo-zagrodowa, położona w Zwierzewie 56, gm. Ostróda, ok. 7 km od Ostródy  obejmująca: budynek mieszkalno-garażowy w jednej bryle, o pow.użyt.  22,58 m2 dla części mieszkalnej oraz 91,03 m2 dla części garażowej, wybudowany w 1939r., wolnostojący, jednokondygnacyjny, bez użytkowego poddasza, częściowo podpiwniczony, posadowiony na dz.nr 302/4 o pow. 907 m2  oraz  niezabudowaną dz.nr 302/1 o pow. 962 m2. Część mieszkalna obejmuje: ganek, łazienkę z wc oraz pokój połączony z kuchnią. Część garażowa obejmuje dwa garaże. Instalacje: elektryczna, kanalizacyjna, ogrzewanie ( piec metalowy w pokoju z kuchnią ), wodna z sieci gminnej, wentylacja grawitacyjna. Stan techniczny budynku słaby, wymaga kapitalnego remontu. Nieruchomość ogrodzona i zagospodarowana. Dojaz do nieruchomości drogą asfaltową.
Suma oszacowania wynosi 107 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    80 850,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 780,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 09 lipca 2019r.albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także do dnia 09 lipca 2019r.  na konto  komornika :
PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Nabywca nieruchomości ma obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu o przysądzeniu własności.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                  

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.


Komornik Sądowy


Arkadiusz KrólikowskiImage things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

170 625 zł | 4 pokoje | 119,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 170 625 zł
  • 1 430 za m2
  • cena: 26 000 zł
  • 26 000 za m2
Image things

Kałduny , Warmińsko-Mazurskie

31 000 zł | 46,20 m2

  • cena: 31 000 zł
  • 671 za m2