Leszno, Wielkopolskie

Mieszkanie | 138 112 zł | 3 pokoje | 63,24 m2 | 1 piętro

- 47 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Lesznie


Przemysław Grzegrzółka


Kancelaria Komornicza, Narutowicza 73/1, Leszno, 64-100 Leszno


tel. 65 5295514 / fax.


Sygnatura: KM 764/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Przemysław Grzegrzółka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie z siedzibą przy Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno, pokój 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Święciechowska , 64-100 Leszno, dla której SĄD REJONOWY LESZNO VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1L/00005919/0.


Suma oszacowania wynosi 184 149,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 138 111,75 .

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 414,90 zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 91102030880000870200056341.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać operat szacunkowy tej nieruchomości w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyPrzemysław GrzegrzółkaImage things

Leszno , Wielkopolskie

274 667 zł | 123,62 m2

  • cena: 274 667 zł
  • 2 222 za m2
Image things

Leszno , Wielkopolskie

105 225 zł | 2 pokoje | 37,60 m2

  • cena: 105 225 zł
  • 2 799 za m2
Image things

Leszno , Wielkopolskie

314 235 zł | 1,00 m2

  • cena: 314 235 zł
  • 314 235 za m2