Sękowice, Lubuskie

Obiekt | 963 970 zł | 1 439,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 963 970 zł
 • Miasto: Sękowice
 • Powierzchnia: 1 439,60 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 670 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 97 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34697X81260377
 • Termin wpłaty wadium: 2019-08-09 - Co to znaczy?

Opis

Starosta Krośnieński ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na niżej wymienioną nieruchomość odbył się w dniu 10 maja 2019 r.
1. Położonej w obrębie Sękowice gm. Gubin (po byłym drogowym przejściu granicznym Gubinek),
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 211/11 o powierzchni 0,9830 ha, dla której sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gubinie prowadzi księgę wieczystą nr ZG2K/00005683/5.
2. Nieruchomość oznaczona działką nr 211/11 jest nieużytkowana. Zabudowana jest wolnostojącym,
murowanym z bloczków gazobetonowych, budynkiem odpraw celnych towarów o powierzchni użytkowej 1439,60 m2 w tym rampa zadaszona 783,00 m2, kubaturze 3387,58 m3, fundamenty żelbetowe, posadzki – wykładzina kauczukowa, płytki gres, płyta betonowa, tynki strukturalne, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana oraz PCV, dach-stropodach o konstrukcji stalowej kryty papą, wiata kryta blachą, budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (kotłownia olejowa w budynku sąsiednim), alarmową, odgromową.
3. Nieruchomość oznaczona działką nr 211/11 usytuowana jest około 5 km od miasta Gubin i około 1 km od
centrum wsi Sękowice, położona jest przy drodze krajowej Nr 32 relacji Poznań - Zielona Góra - Berlin. Zjazd i wjazd na działkę z drogi krajowej przez drogę wewnętrzną o nawierzchni betonowej, oznaczonej działką nr 211/2
4. Nieruchomość jest wolna od ciężarów i długów.
5. Cena wywoławcza w drugim przetargu nieruchomości oznaczonej działką nr 211/11 wynosi 963 970,00 zł
(słownie: dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100). co jest zgodne z zarządzeniem Nr 36/2019 Starosty Krośnieńskiego z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie obniżenia w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ceny wywoławczej na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Sękowice gm. Gubin, oznaczonej działką nr 211/11 o pow. 0,9830 ha. Sprzedaż tej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).
6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w kwocie
97 000,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) na konto Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim Santander Bank Polska S. A. Nr 33 1090 1551 0000 0001 0497 6790 z takim rozliczeniem aby należna kwota znalazła się na koncie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2019 r. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości i jej położenie.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godzinie 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 B. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
8. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
9. Wpłacone wadium uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Uczestnikom przetargu wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
10. Z cudzoziemcem na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy
ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz.2278).
11. Cenę nabycia nieruchomości jej nabywca winien wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.
12. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
13.Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym przez
Starostę Krośnieńskiego do zawarcia umowy sprzedaży, wadium ulega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa
14.Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
15.Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów, w trybie określonym w przepisie art. 38 ust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
16.Ogłoszenie o przetargu prezentowane jest na stronie BIP www.bip.powiatkrosnienski.pl
Dodatkowych informacji udziela się w pokojach nr 301 i nr 312 Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 B tel. (68) 3830225 i (68) 3830222.
Z up STAROSTY
Ryszardakotski Naczelnik Wydziału eodezji, Kartografii i dospodarki Gruntami
Krosno Odrzańskie, dnia 12 czerwca 2019 r.
- str. 2 ogłoszenia nr 1/Sk.P/2019 -

Image things

Lubsko , Lubuskie

403 050 zł | 1,00 m2

 • cena: 403 050 zł
 • 403 050 za m2
Image things

Lubogóra , Lubuskie

53 800 zł | 2 pokoje | 49,31 m2 | Parter

 • cena: 53 800 zł
 • 1 091 za m2
Image things

Zielona Góra , Lubuskie

24 000 zł | 12,10 m2

 • cena: 24 000 zł
 • 1 983 za m2