Bielsko-Biała, Śląskie

Obiekt | 800 000 zł | 714,60 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 800 000 zł
 • Miasto: Bielsko-Biała
 • Powierzchnia: 714,60 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 1 120 zł
 • Ulica: Michała Grażyńskiego 108
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 50 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 34686X81234615
 • Termin wpłaty wadium: 2019-06-14 - Co to znaczy?

Opis

Przedsiębiorstwo Komunalne „Therma” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 108 ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dawną przepompownią do której Spółka posiada prawo własności, położonej w Bielsku-Białej przy ulicy Michała Grażyńskiego, składającej się z działek dz. dz. 30/2, 2788/1 o powierzchni łącznej 1329m2, objętej KW BB1B/00062991/2, teren przecinają liczne linie uzbrojenia; znajdujący się na działkach budynek został wybudowany w latach 80-tych; obiekt jest jednokondygnacyjny w części mieszczącej halę i piętrowy w części techniczno – socjalno - biurowej; obiekt obecnie jest wynajmowany; w budynku znajdują się czynne urządzenia rozdzielni energetycznej średniego napięcia stanowiące własność Tauron Dystrybucja S.A. (pow. 40,72m2); usytuowanie nieruchomości jest korzystne z uwagi na bliskość ważnych ciągów komunikacyjnych miasta.

Budynek: pow. użytkowa - 714,60m2, pow. zabudowy - 461m2.

Media: woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa, centralne ogrzewanie, energia elektryczna (możliwość wykonania przyłącza energetycznego dużej mocy).

Nabywca będzie zobowiązany do:

1) Ustanowienia na rzecz P.K. „Therma” Sp. z o.o. nieodpłatnej służebności przesyłu dla sieci ciepłowniczych posadowionych na nieruchomości, urządzeń węzła CO oraz innych urządzeń przesyłowych stanowiących środki trwałe P.K. „Therma” Sp. z o.o. (sieci: telemetryczna, energetyczna, wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna).

2) Ustanowienia na rzecz P.K. „Therma” Sp. z o.o. nieodpłatnej służebności drogi koniecznej przez dz. dz. 30/2, 2788/1 od granicy z dz. 2788/2 do granicy z dz. 30/1, na której znajduje się komora ciepłownicza.

3) Podpisania umowy z P.K. „Therma” Sp. z o.o. o pokrywaniu kosztów odprowadzania ścieków
z kanalizacji deszczowej, z terenu nieruchomości poprzez separator do rzeki Białej.

Cena wywoławcza (brutto - sprzedaż zwolniona z podatku VAT) wynosi 800.000,00 zł

(słownie złotych brutto: osiemset tysięcy 00/100)

Wadium: 50.000,00 zł (słownie zł: pięćdziesiąt tys. 00/100)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wadium w jednej z form: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018r. Poz. 110).

Wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu należy złożyć w opakowaniu zawierającym ofertę, nie łącząc go trwale z ofertą, przy czym złożone gwarancje muszą zawierać zobowiązanie do wypłaty zabezpieczenia gdyby nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie oferenta, w terminie 60 dni od daty przetargu.

Wadium w pieniądzu - powinno wpłynąć na minimum jeden dzień przed terminem przetargu na jeden z poniżej wskazanych rachunków bankowych:

1. ING Bank Śląski S.A.: …. 83 1050 1070 1000 0001 0004 0344

2. Bank Pekao S.A.: ………. 87 1240 4142 1111 0000 4830 2533

Wadium ulega zwrotowi na wskazany rachunek oferenta niezwłocznie w przypadku, gdy przystępujący do przetargu nie zaoferował najwyższej ceny lub gdy przetarg został unieważniony.

Wadium ulega przepadkowi jeżeli w terminie 60 dni od dnia przetargu (tj. do dnia 14.08. 2019 roku) nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie oferenta.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 14 czerwca b.r. włącznie, do godz. 12:00
w sekretariacie Zarządu P.K. „Therma” Sp. z o.o., Bielsko-Biała ulica Michała Grażyńskiego 108
w zaklejonej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia, opatrzonej informacją o adresie oferenta, z napisem:

„Przetarg Hala – nie otwierać do godziny 12:00 w dniu 14.06.2019 roku”

Otwarcie ofert będzie jawne, nastąpi w sali 44 w dniu 14.06. 2019 roku o godz. 12:00

Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu sprawy udziela pracownik Spółki – nr tel.: /33/8128220, kom.: 604965561.

Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

402 487 zł | 147,10 m2

 • cena: 402 487 zł
 • 2 736 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

143 440 zł | 2 pokoje | 35,20 m2 | 3 piętro

 • cena: 143 440 zł
 • 4 075 za m2
Image things

Bielsko-Biała , Śląskie

65 088 zł | 120,00 m2

 • cena: 65 088 zł
 • 542 za m2