Łazy, zachodniopomorskie

Obiekt | 3 381 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

r.
OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm. /, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przeta zbycie nieruchomości / t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm./, Uchwały Rady Gminy Radymno Nr XXXII/30/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Radymno / Dz. Urz. Woj. Pod. z 2013 r., poz. 2298 /, Uchwały Rady Gminy Radymno Nr IV/49/2019 r. z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Radymno, położonych w miejscowości Łazy oraz Zarządzenia Wójta Gminy Radymno Nr 51/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Łazy gmina Radymno. Wójt Gminy Radymno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Łazy.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Radymno ul. Lwowska 38 (pokój nr 9 ) w dniu 18.07.2019 r. o godzinie 10:30.
Przeznaczenie Nr Miejscowość Powierzchnia Księga działki wieczysta
Minimalne postąpienie 100 zł
Cena wywoławcza nieruchomości 3 381,00 zł
Wadium 600,00 zł

PRIJI Brak MPZP 00064428/6 Według Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radymno teren zabudowy mieszkaniowej.
Działka nr 72/5 o pow. 0,0300 ha – sklasyfikowana jako PsIV, działka zabudowana budynkiem gospodarczym, w chwili obecnej użytkowana jako część siedliska, położona w strefie centralnej wsi i pośredniej gminy, w obszarze zabudowy mieszkaniowej, o kształcie nieforemnym granicach częściowo zatartych, płaska, przylega od strony wschodniej do drogi gminnej, z możliwym dostępem do sieci mediów takich jak: energetyka, sieć wodociągowa, telekomunikacja o lokalizacji atrakcyjnej dla warunków mieszkalnych, bez możliwości zabudowy ze względu na wielkość i kształt, z dobrym dostępem do opisywanej drogi i mediów.
Do cen osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - przy zastosowaniu stawki 23 %.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Radymno BS Radymno 54 9107 0007 2001 0002 7052 0010 do dnia 15.07.2019 r. z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie gminy w tym dniu. Wadium należy wpłacić w pieniądzu.
W tytule przelewu należy zawrzeć następujące informacje: 1. Dane osoby przystępującej do przetargu tj: imię i nazwisko/ dane firmy 2. Wadium na działkę nr 72/5 o pow. 0,0300 ha, położona w miejscowości Łazy.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i winno być sporządzone przed notariuszem. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz stosowne pełnomocnictwo do udziału. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Radymno w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez osobę, która przetargu nie wygrała zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu na konto podane przez oferenta. Cena osiągnięta w przetargu i podatek VAT 23% stanowią cenę nabycia nieruchomości, którą należy wpłacić najpóźniej na dzień przed zawarciem aktu notarialnego. Osoba, która zostanie nabywcą nieruchomości będzie powiadomiona pisemnie o terminie i miejscu sporządzenia Aktu Notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Radymno (pok. 25 ) oraz pod nr tel. 16 628-11-38 wew. 41. Niniejsze ogłoszenie jest dostępne na stronie internetowej BIP UG Radymno / www.ugradymno.ires.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy. Ogłoszenie zostanie podane do wiadomości w prasie lokalnej.
Otrzymują: 1. Sołtys wsi Łazy celem podania do publicznej wiadomości.
wil 2. Tablica ogłoszeń UG Radymno
Gminy Rapymno 3. a/a.
mgr Bogdan Szylar

Image things

Łazy, śląskie

57 818 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,80 m2

  • cena: 57 818 zł
  • 1 571 za m2